Όροι Χρήσης

 


Σας καλωσορίζουμε στον επίσημο δικτυακό τόπο του κινήματος ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ.

 

Όλοι οι επισκέπτες του δικτυακού τόπου οφείλουν να συμμορφώνονται και να ακολουθούν τους όρους χρήσης που αναφέρονται παρακάτω καθ' όλη τη διάρκεια χρήσης των ιστοσελίδων, εάν προκύπτει διαφωνία οφείλουν να μη κάνουν χρήση τους, διαφορετικά, τους αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα και θεωρούμε ότι έχουν δώσει την συγκατάθεσή τους. Οι παρακάτω αναφερόμενοι όροι χρήσης ισχύουν για το συνολικό ψηφιακό περιεχόμενο του δικτυακού τόπου.

 

Το κίνημα ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ καταβάλει κάθε προσπάθεια έτσι ώστε τα περιεχόμενα όπως επίσης και το σύνολο των αναρτημένων πληροφοριών που εμφανίζονται στο δικτυακό τόπο να είναι κατά το δυνατόν ακριβή και αληθή. Εν τούτοις ουδεμία ευθύνη φέρει σχετικά με το εύρος αξιοπιστίας, της πληρότητας ή της επικαιρότητά αυτών.


Το σύνολο των πληροφοριών το οποίο προσφέρεται στους επισκέπτες σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί έμμεση ή άμεση συμβουλή, προτροπή ή παρότρυνση σχετικά με τη διενέργεια οποιονδήποτε πράξεων εκ μέρους των χρηστών-επισκεπτών αλλά εναπόκειται αποκλειστικά στη δική τους διακριτική ευχέρεια να αξιολογήσουν αυτοβούλως τα περιεχόμενα που τους προσφέρονται και πιθανές ενέργειες που τυχόν προκύψουν, βασίζονται και απορρέουν σε προσωπική τους βούληση, και συνεπώς αποκλείονται οι όποιες ευθύνες των συντακτών και κατ' επέκταση των υπεύθυνων του δικτυακού τόπου.

 

Το σύνολο των χρηστών-επισκεπτών που θα προχωρήσουν σε χρήση των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου υποχρεούνται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία να το πράξουν σύμφωνα με βάση τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους και να μην προβαίνουν σε ενέργειες οι οποίες θα μπορούσαν να βλάψουν τη βέλτιστη λειτουργία του δικτυακού τόπου και τα πνευματικά δικαιώματα αυτού, αλλά και πιθανά δικαιώματα τρίτων.

 

Το κίνημα ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ προσπαθεί για την καλή και βέλτιστη λειτουργία του δικτυακού του τόπου, χωρίς να δύναται να εγγυηθεί ότι οι τεχνικής φύσεως λειτουργίες αυτού ή/και των διακομιστών (servers) που τον φιλοξενούν, θα είναι αδιάλειπτες και άνευ πιθανών παροδικών τεχνικών σφαλμάτων. Επισης δεν δυναται να εγγυηθει για την μη ύπαρξη ιών και άλλων συναφών στοιχείων και κακόβουλων λογισμικών.

 

Πέρα από τις ρητά αναφερόμενες εξαιρέσεις, όπως τα πνευματικά δικαιώματα συνεργατών, φορέων, τρίτων, αλλά και την πνευματική ιδιοκτησία του πηγαίου κώδικα, η οποία αποτελεί αποκλειστική ιδιοκτησία της εταιρείας που έχει κατασκευάσει το δικτυακό τόπο, το σύνολο των ψηφιακών περιεχομένων συμπεριλαμβανομένου του συνόλου των αρχείων αυτού, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα προϊόντων και υπηρεσιών του κινήματος ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ και προστατεύονται με βάση τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

 

Οι παρόντες Όροι Χρήσης του δικτυακού τόπου www.anexartitoiellines.gr είναι πλήρως εναρμονισμένοι με το νόμο περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και συνεπώς καλύπτουν το σύνολο των προσωπικών δεδομένων των χρηστών-επισκεπτών που συλλέγονται από το κίνημα ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ.

 

Με βάση τη φυσιολογία και τις δυνατότητες που παρέχει το διαδίκτυο, όπως και σε περιπτώσεις πιθανής κακής χρήσης από την πλευρά των χρηστών-επισκεπτών, η οποία πραγματοποιείται μετά από δική τους πρωτοβουλία, το κίνημα ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ δεν φέρει ουδεμία ευθύνη σχετικά για πιθανές ζημίες οιοδήποτε μορφής υποστούν ή προκληθούν κατά την επίσκεψη στις ιστοσελίδες του δικτυακού τόπου του κινήματος ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ.

 

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών-επισκεπτών που συλλέγονται από το κίνημα ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ μέσω των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου www.anexartitoiellines.gr υπόκειται στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997) για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π.Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 όπως και το Ν. 2774/1999 και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).

 

Το κίνημα ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ διατηρεί το δικαίωμα της αλλαγής των Όρων Χρήσης του δικτυακού τόπου αλλά και των όρων Προστασίας των προσωπικών δεδομένων μετά από προηγούμενη ενημέρωση των χρηστών-επισκεπτών μέσα στο υπάρχον ή και μελλοντικό νομικό πλαίσιο. Οποιοσδήποτε των χρηστών-επισκεπτών διαφωνεί με τους όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων που διέπουν το παρόν έγγραφο, υποχρεούται να μη κάνει χρήση των υπηρεσιών που προσφέρονται στο δικτυακό τόπο www.anexartitoiellines.gr

 

Το κίνημα των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ συλλέγει Προσωπικά Δεδομένα όταν οι χρήστες-επισκέπτες εγγράφονται στις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου www.anexartitoiellines.gr. Το κίνημα των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ χρησιμοποιεί τα Προσωπικά Δεδομένα τα οποία καταχωρούν οι χρήστες-επισκέπτες και τα οποία είναι τα εξής: Όνομα, Επίθετο, Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (e-mail) και τηλέφωνο επικοινωνίας.

 

Το κίνημα των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ χρησιμοποιεί τα δεδομένα αυτά για την βέλτιστη και επίκαιρη ενημέρωση των χρηστών-επισκεπτών του δικτυακού τόπου σχετικά με τις επιμέρους δραστηριότητες του κινήματος αλλά και τις τρέχουσες πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις της χώρας.

 

Το κίνημα των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ δεν πωλεί, μεταβιβάζει, ενοικιάζει ή δημοσιοποιεί με οιοδήποτε τρόπο τα Προσωπικά Δεδομένα των χρηστών-επισκεπτών του δικτυακού τόπου www.anexartitoiellines.gr σε κανένα τρίτο φορέα.

 

 

Διόρθωση - Διαγραφή Προσωπικών Δεδομένων

 

Οι εγγεγραμμένοι χρήστες έχουν τη δυνατότητα με βάση το Ν. 2472/97 να αιτηθούν τη διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων, να τα διορθώσουν, να τα ενημερώσουν ή να τα θέσουν σε αδράνεια ανά πάσα στιγμή.

 

 

Ο δικτυακός τόπος του κινήματος ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ www.anexartitoiellines.gr περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους (web sites), αλλά και σελίδες κοινωνικής δικτύωσης (social network sites) τα οποία πιθανώς να μην ελέγχονται από το ίδιο αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα).

 

Το κίνημα ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη τόσο για το περιεχόμενο, όσο και για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων των χρηστών-επισκεπτών που οι φορείς αυτοί ακολουθούν.

 

 

 

Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου

All Rights Reserved © 2012 - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

powered by MediaSystems Platform