Οδηγίες Για Υποψήφιους Βουλευτές
Δελτίο τύπου 31/08/2015

 

 

ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Πληροφορίες : Κάτια Πουλάκη – Μαρία Μπέλλου 

Τηλ.: 210-9545098 / 210-9545046

 

 

Αθήνα, 29 Αυγούστου 2015

 

 

 

ΕΓΚΥΚΛΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ αρ. 1

 

ΠΡΟΣ:

Τους υποψήφιους βουλευτές των «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ», που θαστελεχώσουν τα ψηφοδέλτια του Kινήματος κατά τις βουλευτικές εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου 2015.

ΘΕΜΑ:

Οδηγίες για υποβολή υποψηφιότητας - κωλύματα εκλογιμότητας .

 

Με την παρούσα παρέχονται οδηγίες για τους υποψήφιους βουλευτές των «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ», που θα στελεχώσουν τα ψηφοδέλτιά μας στις επικείμενες βουλευτικές εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου 2015. 

 

Α. ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Ποιοι είναι εκλόγιμοι

Για να εκλεγεί κάποιος ως, βουλευτής απαιτείται να είναι Έλληνας πολίτης, να έχει τη νόμιμη ικανότητα να εκλέγει και να έχει συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο έτος (25o) της ηλικίας, του κατά την ημέρα της εκλογής (δηλαδή να έχει γεννηθεί μέχρι την 20η Σεπτεμβρίου του 1990). Βουλευτής, που στερείται κάποιου από τα παραπάνω προσόντα, εκπίπτει αυτοδικαίως από το βουλευτικό αξίωμα.

Κανείς δεν μπορεί να υποβάλει ή ν' αποδεχτεί υποψηφιότητα, που προτείνεται από εκλογείς, σε περισσότερες από μία εκλογικές περιφέρειες. Κατ' εξαίρεση έχει δικαίωμα να υποβάλει ή να αποδεχθεί υποψηφιότητα σε δύο εκλογικές περιφέρειες ο Πρόεδρος.

 

Διαδικασία υποβολής υποψηφιότητας - Δικαιολογητικά

1ος τρόπος (προτεινόμενος):

Οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα να προτείνουν εγγράφως την υποψηφιότητά τους οι ίδιοι προσωπικά ή δια πληρεξουσίου (αυτοπρόταση). Η πληρεξουσιότητα για υποβολή πρότασης πρέπει να είναι ειδική και παρέχεται μόνο με συμβολαιογραφική πράξη.

Στην πρόταση υποψηφιότητας (υπόδειγμα 1 για τους άνδρες και 2 για τις γυναίκες) αναγράφεται το όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο, η ιδιότητα και η ακριβής διεύθυνση του προτεινόμενου. 

Στην πρόταση υποψηφιότητας πρέπει να επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση (υπόδειγμα 3 για τους άνδρες και 4 για τις γυναίκες) εκείνου, που προτείνει τον εαυτό του, ή του πληρεξουσίου του, με την οποία να δηλώνεται:

α) Σε ποιού Δήμου ή Κοινότητας του Κράτους, το Μητρώο Αρρένων ή το Δημοτολόγιο, είναι γραμμένος ο υποψήφιος, 

β) το έτος γέννησης (ειδικά, για όσους έχουν γεννηθεί το 1990- και μόνο για αυτούς- πρέπει να αναφέρεται και η ημερομηνία γεννήσεως τους και να βεβαιώνεται αυτή ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ με ληξιαρχική πράξη γεννήσεως) και

γ) ότι δεν έχει στερηθεί το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι (δηλαδή δεν βρίσκεται σε πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση ούτε στερήθηκε το δικαίωμα αυτό λόγω αμετάκλητης ποινικής καταδίκης του, για κάποιο από τα εγκλήματα, που ορίζονται στον Ποινικό και στον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα και για όσο χρόνο διαρκεί αυτή η στέρηση) και δεν έχει υποβάλει ούτε αποδυθεί πρόταση υποψηφιότητας σε άλλη εκλογική περιφέρεια. 

Στην πρόταση υποψηφιότητας επισυνάπτεται επίσης:

α) Πιστοποιητικό γεννήσεως, από τον Δήμο, στον οποίο τηρείται η οικογενειακή μερίδα του υποψηφίου (το οποίο εκδίδεται αυθημερόν με την αιτιολογία «υποβολή υποψηφιότητας στις εκλογές της 20.09.2015»), ενώ ειδικά για τους άνδρες θα πρέπει να ζητείται πιστοποιητικό γεννήσεως με «πλήρη στοιχεία», στο οποίο να αναγράφεται και ο αριθμός Μητρώου Αρρένων του υποψηφίου.

β) Γραμμάτιο δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, για κατάθεση χρηματικούποσού 146,74 Ευρώ (για υποβολή υποψηφιότητας βουλευτή στης εκλογές 20-09-2015).

 

Σημειώνεται ότι είναι δυνατόν η Δ.Ο.Υ., στην οποία θα αποτανθεί ο υποψήφιος, είτε να εκδώσει διπλότυπο είσπραξης  είτε να χορηγήσει στον υποψήφιοέντυπα παράβολα δημοσίου. Τόσο τα διπλότυπα όσο και τα έντυπα παράβολα (στα οποία ο υποψήφιος θα συμπληρώνει τα στοιχεία  του και ως αιτία έκδοσης «Υποβολή υποψηφιότητας στις βουλευτικές εκλογές της 20-9-2015» ) έχουν την ίδια αποδεικτική ισχύ. Σημειώνεται, επίσης ότι το αναγραφόμενο ποσό δεν πρέπει, σε οποιαδήποτε περίπτωση, να είναι μικρότερο των 146,74 ευρώ, ενώ συνηθέστατα χορηγούνται διπλότυπα παράβολα των 150,00 ευρώ, τα οποία επίσης είναι αποδεκτά.

[γ) Στην περίπτωση, που η πρόταση της υποψηφιότητας γίνεται από πληρεξούσιο επισυνάπτεται πάντοτε πρωτότυπο ή επίσημο αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης, με την οποία δόθηκε η πληρεξουσιότητα].

 

Η αυτοπρόταση του υποψηφίου συνιστάται ως η απλούστερη και ασφαλέστερη διαδικασία.

 

2ος τρόπος: (μη συνιστώμενος)

Οι υποψήφιοι προτείνονται από τους εκλογείς της εκλογικής περιφέρειας, στην οποία θα είναι υποψήφιοι. Η πρόταση είναι γραπτή και υπογράφεται, το λιγότερο, από δώδεκα (12) εκλογείς. Την πρόταση πρέπει να αποδεχτεί εγγράφως ο ίδιος ο προτεινόμενος, ή ο πληρεξούσιός του. Η πληρεξουσιότητα για την αποδοχή πρότασης πρέπει να είναι ειδική και παρέχεται με συμβολαιογραφική πράξη.

Στην πρόταση υποψηφιότητας αναγράφεται το όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, η ιδιότητα και ακριβής διεύθυνση του υποψηφίου και το όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, ακριβής διεύθυνση των προτεινόντων και ο Δήμος, στο Δημοτολόγιο του οποίου είναι γραμμένος κάθε εκλογέας. Την πρόταση αυτή πρέπει να αποδεχτεί ο προτεινόμενος με δήλωση αποδοχής υποψηφιότητας.

Στη δήλωση αποδοχής υποψηφιότητας πρέπει να επισυνάπτεται η πρόταση των εκλογέων και υπεύθυνη δήλωση εκείνου, που αποδέχτηκε την πρόταση των εκλογέων, ή του πληρεξουσίου του, με την οποία να δηλώνεται:

α) Σε ποιου Δήμου ή Κοινότητας του Κράτους το Μητρώο Αρρένων ή το Δημοτολόγιο είναι γραμμένος ο υποψήφιος, 

β) το έτος γέννησης (ειδικά, για όσους έχουν γεννηθεί το 1990 πρέπει να αναφέρεται και η ημερομηνία γεννήσεως και να βεβαιώνεται αυτή με ληξιαρχική πράξη γεννήσεως) και 

γ) ότι δεν έχει στερηθεί το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι (δηλαδή δεν βρίσκεται σε πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση ούτε στερήθηκε το δικαίωμα αυτό λόγω αμετάκλητης ποινικής καταδίκης του για κάποιο από τα εγκλήματα, που ορίζονται στον Ποινικό και στον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα και για όσο χρόνο διαρκεί αυτή η στέρηση) και δεν υπέβαλε ούτε αποδέχτηκε πρόταση υποψηφιότητας σε άλλη εκλογική περιφέρεια. 

Στην πρόταση υποψηφιότητας επισυνάπτεται επίσης:

α) Πιστοποιητικό γεννήσεως από τον Δήμο, στον οποίο τηρείται η οικογενειακή μερίδα του υποψηφίου (το οποίο εκδίδεται αυθημερόν με αιτιολογία «υποβολή υποψηφιότητας στις εκλογές της 20.09.2015»), ενώ ειδικά για τους άνδρες θα πρέπει να ζητείται πιστοποιητικό με «πλήρη στοιχεία», στο οποίο να αναγράφεται ο αριθμός Μητρώου Αρρένων του υποψηφίου.

β) Γραμμάτιο δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας για κατάθεση χρηματικού ποσού 146,74 Ευρώ (για υποβολή υποψηφιότητας βουλευτή στης εκλογές 20-09-2015).

 

Σημειώνεται ότι είναι δυνατόν η Δ.Ο.Υ., στην οποία θα αποτανθεί ο υποψήφιος, είτε να εκδώσει διπλότυπο είσπραξης  είτε να χορηγήσει στον υποψήφιο έντυπα παράβολα δημοσίου. Τόσο τα διπλότυπα όσο και τα έντυπα παράβολα (στα οποία ο υποψήφιος θα συμπληρώνει τα στοιχεία  του και ως αιτία έκδοσης «Υποβολή υποψηφιότητας στις βουλευτικές εκλογές της 20-9-2015» ) έχουν την ίδια αποδεικτική ισχύ. Σημειώνεται, επίσης ότι το αναγραφόμενο ποσό δεν πρέπει, σε οποιαδήποτε περίπτωση, να είναι μικρότερο των 146,74 ευρώ, ενώ συνηθέστατα χορηγούνται διπλότυπα παράβολα των 150,00 ευρώ, τα οποία επίσης είναι αποδεκτά.

​[γ) Στην περίπτωση, που η πρόταση υποψηφιότητας, που γίνεται από πληρεξούσιο καθώς και στη δήλωση αποδοχής πρότασης εκλογέων, που γίνεται επίσης από πληρεξούσιο, επισυνάπτεται πάντοτε πρωτότυπο ή επίσημο αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης, με την οποία δόθηκε η πληρεξουσιότητα].

 

Ο τρόπος αυτός υποβολής υποψηφιότητας δεν συνιστάται, διότι είναι περισσότερο περίπλοκος και χρονοβόρος. Αν, παρά ταύτα, κάποιος υποψήφιος επιθυμεί να υποβάλει την υποψηφιότητά του με πρόταση εκλογέων, παρακαλείται να επικοινωνήσει με το Νομικό Τμήμα των ΑΝΕΛ, για χορήγηση οδηγιών και σχετικών υποδειγμάτων

 

 

Επίδοση

Η επίδοση των δηλώσεων υποψηφιότητας (ή των προτάσεων και δηλώσεων αποδοχής) μαζί με τα συνημμένα υπεύθυνη δήλωση, πιστοποιητικό και γραμμάτιο είσπραξης ή παράβολο δημοσίου, γίνεται με παραγγελία των ίδιων των υποψηφίων ή κάθε εκλογέα με Δικαστικό Επιμελητή, που επιλέγει ο υποψήφιος, στον Πρόεδρο του αρμόδιου για την ανακήρυξη των υποψηφίων Πρωτοδικείου το αργότερο μέχρι και την Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου 2015 (ώρα 12η νυκτερινή). Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν φροντίσει να έχουν προμηθευτεί εγκαίρως τα προαναφερόμενα πιστοποιητικό και γραμμάτιο είσπραξης ή παράβολο δημοσίου, και να έχουν εγκαίρως ( ει δυνατόν από την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2015) προσυνεννοηθεί οι ίδιοι ή μέσω του οικείου Συντονιστή του Κινήματος με Δικαστικό επιμελητή για την επίδοση.  

 

Αρμόδιο Πρωτοδικείο για την επίδοση των παραπάνω είναι το Πρωτοδικείο της έδρας του Νομού. (Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για τους Νομούς, στους οποίους λειτουργούν περισσότερα του ενός Πρωτοδικείου). Ειδικά για τις εκλογικές περιφέρειες Α’ Αθηνών, Β’ Αθηνών και Νομού Αττικής, αρμόδιο είναι το Πρωτοδικείο Αθηνών, για τις περιφέρειες Α’ και Β’ Πειραιώς αρμόδιο είναι το Πρωτοδικείο Πειραιώς, για τις περιφέρειες Α΄ και Β΄ Θεσσαλονίκης το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης και για την περιφέρεια Λασιθίου αρμόδιο είναι το Πρωτοδικείο Νεαπόλεως.

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αν λείπουν η υπογραφή του υποψηφίου (στις προαναφερόμενες Πρόταση Υποψηφιότητας και Υπεύθυνη Δήλωση) ή του πληρεξουσίου του ή τα γραμμάτια ή κάποιο από τα προαναφερόμενα έγγραφα ή στοιχεία, η πρόταση είναι απαράδεκτηκαι απορρίπτεται, από το Δικαστήριο.

 

Οι υποψήφιοι και οι Συντονιστές πρέπει να ευρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τον Δικαστικό Επιμελητή και να βεβαιωθούν για την εμπρόθεσμη επίδοση της δηλώσεως υποψηφιότητας και των συνημμένων σε αυτήν ανωτέρω εγγράφων και να ζητήσουν να τους χορηγηθεί αμέσως  η έκθεση επιδόσεως. Οι υποψήφιοι είναι επίσης απαραίτητο να αποστείλουν οι ίδιοι ή μέσω του οικείου Συντονιστή του Κινήματος, με φαξ, στα κεντρικά γραφεία του Κινήματος (210-9545081    210-9545047) ή στο email (nomiko_tmima@anexartitoiellines.gr ), την έκθεση επιδόσεως της δηλώσεως υποβολής της υποψηφιότητάς τους (την οποία θα έχουν πάρει από τον Δικαστικό Επιμελητή ) αμέσως μόλις την πάρουν στα χέρια τους και πάντως μέχρι την  Κυριακή 6-9-2015 και όσο το δυνατόν νωρίτερα.

 

Ανακήρυξη υποψηφίων 

Το αρμόδιο Πρωτοδικείο θα ανακηρύξει τους υποψηφίους το Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2015 (μέχρι το μεσημέρι ή νωρίς το απόγευμα).

 

Οι υποψήφιοι καθώς και οι κατά τόπους Συντονιστές πρέπει να ελέγξουν στο οικείο Πρωτοδικείο αν ανακηρύχθηκαν σύμφωνα με τον νόμο και ειδικότερα αν στη σχετική απόφαση αναφέρονται με τα αληθή τους στοιχεία ( ο έλεγχος ιδιαίτερα στα Πρωτοδικεία της επαρχίας πρέπει να γίνει μέχρι το πέρας του εργάσιμου ωραρίου της Δευτέρας 7-09-2015). Πρέπει επίσης να λάβουν αντίγραφο της αποφάσεως και να το αποστείλουν με φαξ ή με email στα Κεντρικά γραφεία του Κινήματος στους προαναφερόμενους τηλεφωνικούς αριθμούς ή στην προαναφερόμενη ηλεκτρονική διεύθυνση , μέχρι τη Δευτέρα 7-9-2015 και ώρα 10:00 μμ..

Β. ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΙΜΟΤΗΤΑΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 56 του Συντάγματος: 

«1. Εμμισθοι δημόσιοι λειτουργοί και υπάλληλοι, άλλοι υπάλληλοι του δημοσίου, υπηρετούντες στις ένοπλες δυνάμεις και στα σώματα ασφαλείας, υπάλληλοι οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, αιρετά μονοπρόσωπα όργανα των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, διοικητές, υποδιοικητές ή πρόεδροι διοικητικών συμβουλίων ή διευθύνοντες ή εντεταλμένοι σύμβουλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου ή δημόσιων επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος ή επιχειρήσεων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης δεν μπορούν να ανακηρυχθούν υποψήφιοι ούτε να εκλεγούν βουλευτές, αν δεν παραιτηθούν πριν από την ανακήρυξή τους ως υποψηφίων. Η παραίτηση συντελείται με μόνη τη γραπτή υποβολή της. Αποκλείεται η επάνοδος στην ενεργό υπηρεσία των στρατιωτικών που παραιτούνται. Τα ανώτερα αιρετά μονοπρόσωπα όργανα των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης δεύτερου βαθμού δεν μπορούν να ανακηρυχθούν υποψήφιοι ούτε να εκλεγούν βουλευτές κατά τη διάρκεια της θητείας για την οποία εξελέγησαν, ακόμη και αν παραιτηθούν.

2. Από τους περιορισμούς της προηγούμενης παραγράφου εξαιρούνται οι καθηγητές των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Νόμος ορίζει τον τρόπο της αναπλήρωσής τους. Κατά τη διάρκεια της βουλευτικής περιόδου αναστέλλεται η άσκηση των αρμοδιοτήτων των σχετικών με την ιδιότητα του καθηγητή που εκλέχθηκε.

3. Δεν μπορούν να ανακηρυχθούν υποψήφιοι, ούτε να εκλεγούν βουλευτές σε όποια εκλογική περιφέρεια υπηρέτησαν ή σε όποια εκλογική περιφέρεια εκτεινόταν η τοπική αρμοδιότητά τους μέσα στους τελευταίους δεκαοκτώ μήνες της τετραετούς βουλευτικής περιόδου:

α) Οι διοικητές, υποδιοικητές, πρόεδροι διοικητικών συμβουλίων, διευθύνοντες και εντεταλμένοι σύμβουλοι των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, πλην των σωματειακών, των κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και των δημόσιων επιχειρήσεων ή άλλων επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος.

β) Τα μέλη των ανεξάρτητων αρχών που συγκροτούνται και λειτουργούν κατά το άρθρο 101 Α', καθώς και των αρχών που χαρακτηρίζονται με νόμο ως ανεξάρτητες ή ρυθμιστικές.

γ) Οι ανώτεροι και ανώτατοι αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας.

δ) Οι έμμισθοι υπάλληλοι του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των επιχειρήσεών τους, καθώς και των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων της περίπτωσης α' που κατείχαν θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου διεύθυνσης ή άλλη αντίστοιχη, όπως ειδικότερα νόμος ορίζει. Υπάλληλοι που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο και είχαν ευρύτερη τοπική αρμοδιότητα υπάγονται στους περιορισμούς της παραγράφου αυτής ως προς εκλογικές περιφέρειες άλλες από αυτήν της έδρας τους, μόνο εφόσον κατείχαν θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου γενικής διεύθυνσης ή άλλη αντίστοιχη, όπως ειδικότερα νόμος ορίζει.

ε) Οι γενικοί ή ειδικοί γραμματείς υπουργείων ή αυτοτελών γενικών γραμματειών ή περιφερειών και όσοι ο νόμος εξομοιώνει με αυτούς.

Δεν υπάγονται στους περιορισμούς της παραγράφου αυτής οι υποψήφιοι βουλευτές Επικρατείας.

4. Πολιτικοί υπάλληλοι και στρατιωτικοί γενικά, που έχουν κατά το νόμο αναλάβει υποχρέωση να παραμείνουν στην υπηρεσία για ορισμένο χρόνο, δεν μπορούν να ανακηρυχθούν υποψήφιοι ούτε να εκλεγούν βουλευτές όσοχρόνο διαρκεί η υποχρέωσή τους».

 

Ορισμοί

Κωλύματα εκλογιμότητας συνιστούν ορισμένες ιδιότητες σχετικές με την άσκηση δημόσιας εξουσίας που, αν συντρέχουν στο πρόσωπο υποψήφιου βουλευτή, εμποδίζουν τόσο την έγκυρη ανακήρυξη όσο και την εκλογή του στο βουλευτικό αξίωμα. Τα ως άνω κωλύματα προβλέπονται στο Σύνταγμα και σε νόμους στους οποίους αυτό παραπέμπει.

 

Διακρίσεις

Απόλυτο κώλυμα συνιστά η ύπαρξη ορισμένης ιδιοτήτας (ή ιδιοτήτων) στο πρόσωπο του υποψηφίου βουλευτή που αποκλείει για ορισμένο χρονικό διάστημα την ανακήρυξη και την εκλογή του. Η κατηγορία αυτή προβλέπεται στο εδάφιο δ της παραγράφου 1 του άρθρου 56 Σ.

Η πρώτη περίπτωση αφορά τους Περιφερειάρχες και τους 3 εκλόγιμους Αντιπεριφερειάρχες, οι οποίοι, ακόμη και αν παραιτηθούν δεν δύνανται να ανακηρυχθούν υποψήφιοι. Οι επιπλέον 3 Αντιπεριφερειάρχες οι οποίοι δεν εκλέγονται, αλλά διορίζονται με απόφαση του Περιφερειάρχη καταρχάς φαίνεται ότι δεν εμπίπτουν στην περίπτωση αυτή, όμως, λόγω της πολύ πρόσφατης μεταβολής που επήλθε με τον «Καλλικράτη», δεν υπάρχει επί τούτου ασφαλής νομολογιακή κρίση.

Σχετικό κώλυμα συνιστά η ύπαρξη ορισμένης ιδιοτήτας (ή ιδιοτήτων) στο πρόσωπο του ενδιαφερομένου να καταστεί υποψήφιος βουλευτής που απαιτεί, πριν από την ανακήρυξή του ως υποψηφίου, να παραιτηθεί από την αντίστοιχη θέση, λειτούργημα ή αξίωμα. Η κατηγορία αυτή προβλέπεται στο εδάφιο α της παραγράφου 1 του άρθρου 56 Σ. 

Ως έμμισθοι δημόσιοι λειτουργοί νοούνται όσοι προσφέρουν με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου έμμισθες υπηρεσίες στο κράτος και απολαμβάνουν λόγω της φύσεως του λειτουργήματός τους σχετικής ανεξαρτησίας ή αυτονομίας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, όπως είναι για παράδειγμα οι λέκτορες των ΑΕΙ, οι δικαστικοί λειτουργοί κ.λ.π. 

Ως έμμισθοι δημόσιοι υπάλληλοι νοούνται εκείνοι που προσφέρουν έμμισθες υπηρεσίες στο κράτος, με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, κατέχοντας οργανική θέση και ενταγμένοι σε βαθμίδα της υπαλληλικής ιεραρχίας, οι οποίοι ασκούν τα καθήκοντά τους μέσα σε ένα σαφώς καθορισμένο πλαίσιο και υπό τις εντολές και οδηγίες των προϊσταμένων τους προς τους οποίους βρίσκονται σε σχέση ιεραρχικής υποτέλειας. Στην κατηγορία αυτή ανήκει ο κύριος όγκος του τακτικού προσωπικού του δημοσίου, όπως π.χ. οι υπάλληλοι των Υπουργείων, οι εκπαιδευτικοί, οι γιατροί του ΕΣΥ κλπ. Σημειώνεται ότι οι έλληνες πολίτες που υπηρετούν ως υπάλληλοι διεθνών και υπερεθνικών οργανισμών δεν εμπίπτουν στα συνταγματικά κωλύματα εκλογιμότητας. 

Ως άλλοι υπάλληλοι του δημοσίου θεωρούνται εκείνοι που προσφέρουν έμμισθες υπηρεσίες στο κράτος, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου, κατέχοντας οργανική θέση και ενταγμένοι σε βαθμίδα της υπαλληλικής ιεραρχίας, οι οποίοι ασκούν τα καθήκοντά τους μέσα σε ένα σαφώς καθορισμένο πλαίσιο και υπό τις εντολές και οδηγίες των προϊσταμένων τους προς τους οποίους βρίσκονται σε σχέση ιεραρχικής υποτέλειας, καθώς επίσης και οι κάθε είδους μετακλητοί υπάλληλοι. 

Ως υπηρετούντες στις ένοπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείαςθεωρούνται πλέον όλα τα υπηρετούντα στελέχη, ανεξάρτητα από τον βαθμό τους ή την ιδιότητά τους ως μονίμων ή στρατευσίμων. Στην περίπτωση των «υπηρετούντων στελεχών», κατ΄ορθότερη γνώμη, ανήκουν και οι έφεδροι αξιωματικοί που έχουν ανακληθεί στην ενέργεια. Επισημαίνεται ότι όσοι εξ αυτών ανέλαβαν υποχρέωση να παραμείνουν στην υπηρεσία για ορισμένο χρόνο, σύμφωνα με την διάταξη της § 4 του άρθρου 56 του Συντάγματος καταλαμβάνονται από απόλυτο κώλυμα. Κατά ρητή δε συνταγματική διάταξη «…αποκλείεται η επάνοδος στην ενεργό υπηρεσία των στρατιωτικών που παραιτούνται». Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 45 του ν. 3421/2005 «...όσοι υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις για εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, εφόσον υποβάλλουν ή αποδέχονται υποψηφιότητα για την εκλογή τους ως βουλευτών ή ευρωβουλευτών ή νομαρχών ή δημάρχων ή προέδρων κοινοτήτων, απολύονται προσωρινά από αυτές την επόμενη της ημερομηνίας επίδοσης της πρότασης υποψηφιότητας στον πρόεδρο του αρμόδιου δικαστηρίου και αναβάλλεται η εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων...». 

Ως υπάλληλοι των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης νοούνται οι υπάλληλοι και των δύο βαθμών της αυτοδιοίκησης, που συνδέονται με σχέση εργασίας είτε δημοσίου είτε ιδιωτικού δικαίου. 

Ως υπάλληλοι δε άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου νούνται οι υπάλληλοι που υπηρετούν σε κάθε είδους νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί και λειτουργούν ως ΝΠΔΔ (όπως π.χ. οι υπάλληλοι του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών) και συνδέονται με σχέση εργασίας είτε δημοσίου είτε ιδιωτικού δικαίου.

Ως αιρετά μονοπρόσωπα όργανα των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης νοούνται μόνον οι Δήμαρχοι των Δήμων της χώρας. Για τους Περιφερειάρχες και Αντιπεριφερειάρχες ισχύουν τα όσα παραπάνω αναφέραμε περί απολύτου κωλύματος. 

Ως διοικητές, υποδιοικητές ή πρόεδροι διοικητικών συμβουλίων ή διευθύνοντες ή εντεταλμένοι σύμβουλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίουή κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου ή δημόσιων επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος ή επιχειρήσεων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης θεωρούνται τα μονοπρόσωπα εκείνα όργανα διοίκησης των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των ΟΤΑ που κατέχουν θέσεις που προβλέπονται ρητά από τον νόμο ή το καταστατικό τους και έχουν την εξουσία να αποφασίζουν μόνα τους, εντός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων τους, για τα θέματα που αναφέρονται στην διοίκηση του νομικού προσώπου ή της επιχείρησης, ανεξάρτητα από την ονομασία (τίτλο) της θέσης τους ή τον νομικό χαρακτηρισμό της.

Ρητά εξαιρούνται από τους ως άνω περιορισμούς οι Καθηγητές Α.Ε.Ι., τακτικοί, αναπληρωτές και επίκουροι, η καθηγητική ιδιότητα των οποίων αναστέλλεται καθ’ όλη την διάρκεια της βουλευτικής τους θητείας.

Τοπικό κώλυμα αποτελεί η ύπαρξη ορισμένων ιδιοτήτων στο πρόσωπο του υποψηφίου βουλευτή, που δεν επιτρέπει την ανακήρυξή του και την εκλογή του στην εκλογική περιφέρεια στην οποία υπηρέτησε υπό ορισμένη ιδιότητα ή σε οποιαδήποτε περιφέρεια εκτεινόταν η τοπική αρμοδιότητά του μέσα στους τελευταίους δεκαοκτώ μήνες της τετραετούς βουλευτικής περιόδου. Δεν υφίσταται, επίσης, το κώλυμα αυτό για τα ως άνω πρόσωπα, αν η Βουλή δεν ολοκληρώσει την τετραετή θητεία της, αλλά διαλυθεί σε προγενέστερο χρόνο. Το κώλυμα καθίσταται ανενεργό, αν η ημερομηνία της πρόωρης διάλυσης της βουλής και έναρξης της προεκλογικής περιόδου προηγείται κατά πολύ από την ημερομηνία κατά την οποία τα συγκεκριμένα πρόσωπα θα όφειλαν να έχουν παραιτηθεί. Είναι αυτονόητο ότι δύναται να υποβάλλει υποψηφιότητα σε άλλη περιφέρεια από εκείνην που υπηρετούσε, εκτός εάν κατείχε θέση που αφορούσε όλη την επικράτεια, οπότε δεν δύναται να είναι υποψήφιος αν δεν έχει ήδη κατά ανωτέρω παραιτηθεί.

 

Τρόπος παραίτησης 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του ΠΔ 26/2012:

«1. Η παραίτηση από την υπηρεσία και τις θέσεις που σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 56 του Συντάγματος αποτελούν κώλυμα για την εκλογή στο αξίωμα του βουλευτή είναι γραπτή και η επίδοσή της γίνεται με δικαστικό επιμελητή στον πρόεδρο του αρμόδιου για την ανακήρυξη των υποψηφίων δικαστηρίου, έστω και με διαφοράολίγων λεπτών, πριν από την ημέρα της ανακήρυξης αυτών...», ήτοι μέχρι την Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου 2015.

«2. Η παραίτηση που επιδόθηκε δεν ανακαλείται. Αυτή θεωρείται ότι έγινε αυτοδικαίως αποδεκτή με την επίδοσή της. 

3. Ο πρόεδρος του δικαστηρίου διαβιβάζει την παραίτηση, χωρίς αναβολή, στην αρμόδια για την παραλαβή της αρχή……». 

Η συνταγματική πρόβλεψη ότι «… Η παραίτηση συντελείται με μόνη τη γραπτή υποβολή της ….» υπερισχύει κάθε άλλης ειδικότερης διάταξης νόμου, που προβλέπει διαφορετικά σε σχέση με την διαδικασία, τις προϋποθέσεις και το χρονικό σημείο επέλευσης των εννόμων αποτελεσμάτων της παραίτησης (υπόδειγμα 5). 

 

 

Η επίδοση της παραιτήσεως πρέπει να προηγηθεί, (δηλαδή στον Πρόεδρο του κατά τα προαναφερόμενα αρμόδιου Πρωτοδικείου) της επιδόσεως της προτάσεωςυποψηφιότητας και η έκθεση επιδόσεώς της και φέρει μικρότερο αριθμό από αυτήν της εκθέσεως επιδόσεως της υποψηφιότητας.

 

Δυνατότητα επανόδου

​Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 3231/2004:

«5. Δημόσιοι πολιτικοί υπάλληλοι, που παραιτούνται υποχρεωτικά σύμφωνα με την ισχύουσα εκλογική νομοθεσία, για να ανακηρυχθούν υποψήφιοι σε οποιεσδήποτε εκλογές, εάν δεν εκλεγούν, επανέρχονται στην ενεργό υπηρεσία μετά την περάτωση της διαδικασίας ανακήρυξης των εκλεγομένων ή, εάν εκλεγούν, από τη λήξη της θητείας τους για οποιονδήποτε λόγο. Η επάνοδος συντελείται, αυτοδικαίως, με μόνη την υποβολή σχετικής αίτησης από τον ενδιαφερόμενο στην υπηρεσία και στη θέση από την οποία είχε παραιτηθεί. Αν η υπηρεσία αυτή δεν υφίσταται κατά το χρόνο της επανόδου, η αίτηση υποβάλλεται στην υπηρεσία όπου έχουν μεταφερθεί οι υπάλληλοι της υπηρεσίας εκείνης. Η αίτηση υποβάλλεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών μηνών από την ανακήρυξη των βουλευτών ή από τη λήξη, για οποιονδήποτε λόγο, της θητείας τους. Αν δεν υπάρχει κενή θέση, ο υπάλληλος επανέρχεται ως υπεράριθμος και καταλαμβάνει αυτοδικαίως την πρώτη θέση που θα κενωθεί στον κλάδο του.

Τα παραπάνω πρόσωπα, μέχρι να εκλεγούν ή, εφόσον δεν εκλεγούν, μέχρι να επανέλθουν στην υπηρεσία τους, ασφαλίζονται για υγειονομική περίθαλψη στο φορέα ασφάλισης που ήσαν ασφαλισμένοι πριν την παραίτηση τους, καταβάλλοντος οι ίδιοι τις προβλεπόμενες εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη επί των αποδοχών που είχαν κατά το χρόνο της παραίτησης τους.

«5α. Τακτικοί υπάλληλοι των Δήμων, των Ν.Π.Δ.Δ. και ιδρυμάτων αυτών, υπάλληλοι Ν.Π.Ι.Δ., πλην αστικών εταιρειών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα οποία έχουν συστήσει ή στα οποία συμμετέχουν οι δήμοι, στους οποίους υποβάλλουν υποψηφιότητα, και τακτικοί υπάλληλοι των δήμων που συνενώνονται στο νέο Δήμο που προκύπτει από τη συνένωση, καθώς και τακτικοί υπάλληλοι των Περιφερειών, που παραιτούνται, υποχρεωτικώς, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα, κατά περίπτωση, εκλογική νομοθεσία, επανέρχονται αυτοδικαίως στην ενεργό υπηρεσία, εάν δεν εκλεγούν ή λήξει, σε περίπτωση εκλογής τους, για οποιονδήποτε λόγο η θητεία τους. Οι λοιπές ρυθμίσεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως και για τους υπαλλήλους της παραγράφου αυτής. Οι εν λόγω υπάλληλοι, εφόσον εκλεγούν, εάν καταλάβουν θέση ευθύνης ως Πρόεδροι Δημοτικού Συμβουλίου ή Αντιδήμαρχοι ή Πρόεδροι Νομικών Προσώπων του Δήμου μπορούν να επιλέγουν τις αποδοχές της θέσης που καταλαμβάνουν ή της οργανικής θέσης που κατείχαν.»

6. Η υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων που επανέρχονται δεν επηρεάζεται από τη δραστηριότητα και τις γνώμες που εξέφρασαν κατά την προεκλογική περίοδο ή κατά τη διάρκεια της θητείας τους.

7. (παραλείπεται ως μη ισχύουσα).

"7"(8). Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται και στους τακτικούς υπαλλήλους των ν.π.δ.δ. και Ο.Τ.Α. καθώς και στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, των ν.π.δ.δ. και Ο.Τ.Α. που κατέχει οργανικές θέσεις.

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 56 του Συντάγματος οιστρατιωτικοί, που παραιτήθηκαν, δεν μπορούν να επανέλθουν στην υπηρεσία τους. Σύμφωνα με το άρθρο 30 παρ. 5 και 6 του ΠΔ 26/2012 οι αξιωματικοί, που παραιτήθηκαν, μπορούν να ανακληθούν οποτεδήποτε στην ενέργεια ως έφεδροι, ενώ αυτός, που εκλέχθηκε, δεν μπορεί να ανακληθεί στην ενέργεια πριν την έναρξη των εργασιών της Α’ Συνόδου της νέας βουλής και χωρίς την έγκρισή της. Επίσης, οι έφεδροι αξιωματικοί σε ενέργεια θεωρείται αυτοδικαίως ότι απολύθηκαν από τις τάξεις του στρατού από την ημέρα, που υπέβαλαν υποψηφιότητα. Εάν όμως εκλεγούν, δεν επιτρέπεται να ανακληθεί υπό τα όπλα πριν την έναρξη των εργασιών της Ά Συνόδου της νέας βουλής και χωρίς την έγκρισή της.

Οι προαναφερθείσες διατάξεις των Ν. 3231/2004 και 1735/1987 δεν αφορούν και δεν καταλαμβάνουν τις υπόλοιπες κατηγορίες των κωλυομένων και κατά συνέπεια οι Δήμαρχοι, οι διοικητές ή πρόεδροι του ΔΣ νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου κλπ, που παραιτούνται προκειμένου να είναι υποψήφιοι στις βουλευτικές εκλογές,δεν επανέρχονται στις θέσεις τους, αν αποτύχουν να εκλεγούν.

 

Γ. ΑΣΚΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

 

Τέλος, οι υποψήφιοι βουλευτές του Κινήματος των «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ» δύνανται να υποβάλλουν υποψηφιότητα σε οιαδήποτε περιφέρεια της Επικράτειας. Στην περίπτωση που επιλέξουν να κατέλθουν ως υποψήφιοι σε διαφορετική Περιφέρεια του τόπου που ασκούν τα εκλογικά τους δικαιώματα,  σύμφωνα με το άρθρο 88 παρ. 3 του Π.Δ. 26/2012 (ΦΕΚ Α΄ 57 της 16-3-2012),  δύνανται να ψηφίσουν σε οποιοδήποτε Εκλογικό Τμήμα της Περιφέρειας που θα κατέλθουν. Οι ανωτέρω θα προσέλθουν στον Δικαστικό Αντιπρόσωπο του Τμήματος, έχοντας μαζί τους αστυνομική τους ταυτότητα και την απόφαση ανακήρυξής τους ως υποψηφίων βουλευτών (η οποία θα εκδοθεί από το Πρωτοδικείο στις 7-9-2015) και θα ψηφίσουν, με απλή εγγραφή τους στο Πρωτόκολλο Ψηφοφορίας του Τμήματος. 

 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: ΤΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ  ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1-5 ΘΑ ΑΝΑΡΤΗΘΟΥΝ ΣΥΝΤΟΜΑ ΜΕ ΕΠΟΜΕΝΗ ΟΔΗΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ 

 

 

 

 

 

 

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 

ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 

 

 

1

 

 

 
Κατεβάστε την Οδηγίες Για Υποψήφιους Βουλευτές


Οδηγίες Για Υποψήφιους Βουλευτές (.pdf)   
Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου

All Rights Reserved © 2012 - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

powered by MediaSystems Platform