Δελτία Τύπου Βουλευτών
Δελτίο τύπου 20/03/2018

 

ΔΕΚΤΕΣ ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΟΙ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΗΓΑΓΕ Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

 

 

Πιο συγκεκριμένα:

 

Νομοτεχνικές Βελτιώσεις των άρθρων.

 

Άρθρο 1 παρ. 6 - Υποχρεώσεις οδηγών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων

 

Προκειμένου να διασφαλιστεί  η άσκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών για τα άτομα με αναπηρίες οποιουδήποτε είδους χωρίς διακρίσεις, επιβάλλεται η νομοθετική πρόβλεψη για τη λήψη κατάλληλων μέτρων ώστε τροποποιηθεί η ισχύουσα διάταξη που συνιστά διάκριση σε βάρος των ατόμων με αναπηρίες.

 

Στο άρθρο 1 παρ. 6 του Νομοσχεδίου πρέπει να προστεθεί η φράση: «Ο οδηγός μπορεί να αρνηθεί τη μίσθωση εφόσον συντρέχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις, εκτός από την περίπτωση σκύλου οδηγού/ συνοδού ατόμου με αναπηρία για τον οποίον δεν ισχύουν οι παραπάνω προϋποθέσεις σύμφωνα με τον ν. 4235/2014 (Α32) άρθρο 46 ή αν αυτό δικαιολογείται για λόγους υγείας του ιδίου που αποδεικνύονται με πιστοποιητικό γιατρού με το οποίο είναι εφοδιασμένος.

 

Η νομοτεχνική πρόταση έγινε αποδεκτή.

 

Άρθρο 8 παρ. 3α περ. β

 

Αν δεν προσδιορισθεί συγκεκριμένο χρονικό διάστημα οδήγησης, η αφαίρεση της ειδικής άδειας οδήγησης θα νοείται ως οριστική. Επιπλέον, δεδομένου ότι στην επόμενη παράγραφο αναφέρεται ότι οι υψηλής αξιολόγησης παραβάσεις τιμωρούνται με αφαίρεση της ειδικής άδειας οδήγησης για έξι (6) μήνες και επανεξέταση για την επαναχορήγηση αυτής, θα αποτελούσε λογικό ατόπημα οι μεσαίας αξιολόγησης παραβάσεις να τιμωρούνται, πέραν του διοικητικού προστίμου, με οριστική αφαίρεση της ειδικής άδειας οδήγησης και οι υψηλής αξιολόγησης παραβάσεις να τιμωρούνται με αφαίρεση της ειδικής άδειας οδήγησης μόνο για έξι (6) μήνες.

 

ΔΙΑΤΑΞΗ: «Οι μεσαίας αξιολογήσεις παραβάσεις τιμωρούνται με διοικητικό πρόστιμο από τριακόσια ένα (301) έως και εξακόσια (600) ευρώ και αφαίρεση της ειδικής άδειας οδήγησης για έξι (6) μήνες».

 

Η νομοτεχνική πρόταση έγινε αποδεκτή.

 

Άρθρο 12 παρ. 1

 

Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 12 ως εξής:

 

«…….λογίζεται ότι ασκούν ως κύρια οικονομική δραστηριότητα αυτή της μεταφοράς επιβατών εάν (α) επηρεάζουν την τιμή της υπηρεσίας μεταφορά αμέσως ή εμμέσως». Η πρόβλεψη «….δια της παροχής εκπτώσεων ή επιδοτήσεων κομίστρου ή άλλων τρόπων διαμόρφωσης του τελικά καταβαλλόμενου ποσού από τον καταναλωτή….» πρέπει να αφαιρεθεί διότι η παροχή έκπτωσης σε ρυθμισμένης διατίμησης επάγγελμα, δεν είναι επιτρεπτή ούτε στον ασκούντα κύρια οικονομική δραστηριότητα μεταφοράς επιβατών. Έτσι όπως είναι διατυπωμένη η διάταξη είναι σαν να αποδέχεται ότι εφόσον  τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσία ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής διαμεσολάβησης ασκούν ως κύρια οικονομική δραστηριότητα αυτή της μεταφοράς, επιτρέπεται να κάνουν εκπτώσεις, το οποίο όμως δεν ισχύει αφού κάτι τέτοιο είναι παράνομο.

 

Η νομοτεχνική πρόταση έγινε αποδεκτή.

 

Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 μετά τη φράση «εμμέσως δια της παροχής» προστίθεται η λέξη «παράνομων».

 

Άρθρο 12 παρ. 3

 

Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 12 ως εξής: «Η αρμόδια υπηρεσία Διεύθυνσης επιβατικών μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών οφείλει μέσα σε τριάντα (30) ημέρες να εκδώσει την άδεια. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της παραπάνω προθεσμίας τεκμαίρεται ως εκδοθείσα η άδεια. Η Υπηρεσία υποχρεούται εντός των επόμενων τριάντα (30) ημερών να προβεί αυτεπάγγελτα σε έρευνα προκειμένου να διαπιστώσει εάν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις έκδοσης της άδειας άλλως, σε αρνητική περίπτωση, η άδεια ανακαλείται».

 

Η τροποποίηση της διάταξης αυτής κρίνεται αναγκαία διότι με την αρχική διατύπωση, λόγω φόρτου εργασίας της αρμόδιας Υπηρεσίας Διεύθυνσης επιβατικών μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ελλοχεύει ο άμεσος κίνδυνος να εκδοθεί μεγάλος αριθμός αδειών παράνομα λόγω παρέλευσης της τριανταήμερης προθεσμίας εντός της οποίας η Υπηρεσία όφειλε, αλλά δεν είχε τον απαιτούμενο χρόνο, να ελέγξει τη συνδρομή όλων των νομίμων προϋποθέσεων για την έκδοση των αδειών αυτών.

 

Η νομοτεχνική πρόταση έγινε αποδεκτή.

 

Στο τέλος της παρ. 3 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Η μη έγκαιρη διεκπεραίωση μέσα στην ανωτέρω προθεσμία συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα κατά των υπαιτίων προϊσταμένων και υπαλλήλων, το οποίο επιφέρει πειθαρχική ποινή ίση με τις αποδοχές τριών (3) μηνών».

 

Άρθρο 13 παρ. 3

 

Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 13 ως εξής: «Η αρμόδια υπηρεσία οφείλει μέσα σε τριάντα (30) ημέρες να εκδώσει την άδεια. Η Υπηρεσία υποχρεούται εντός των επόμενων τριάντα (30) ημερών να προβεί αυτεπάγγελτα σε έρευνα προκειμένου να διαπιστώσει εάν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις έκδοσης της άδειας άλλως, σε αρνητική περίπτωση, η άδεια ανακαλείται».

 

Η τροποποίηση της διάταξης αυτής κρίνεται αναγκαία διότι με την αρχική διατύπωση, λόγω φόρτου εργασίας της αρμόδιας Υπηρεσίας Διεύθυνσης επιβατικών μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ελλοχεύει ο άμεσος κίνδυνος να εκδοθεί μεγάλος αριθμός αδειών παράνομα λόγω παρέλευσης της τριανταήμερης προθεσμίας εντός της οποίας η Υπηρεσία όφειλε, αλλά δεν είχε τον απαιτούμενο χρόνο, να ελέγξει τη συνδρομή όλων των νομίμων προϋποθέσεων για την έκδοση των αδειών αυτών.

 

Η νομοτεχνική πρόταση έγινε αποδεκτή.

 

Στο τέλος της παρ. 3 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Η μη έγκαιρη διεκπεραίωση μέσα στην ανωτέρω προθεσμία συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα κατά των υπαιτίων προϊσταμένων και υπαλλήλων, το οποίο επιφέρει πειθαρχική ποινή ίση με τις αποδοχές τριών (3) μηνών».

 

Άρθρο 36 παρ.2

 

To ενιαίο ηλικιακό κριτήριο συνταξιοδότησης αποτελεί το 67ον έτος. Αν θεσπισθεί ως ανώτατο όριο ηλικίας των οδηγών λεωφορείων (στο πλαίσιο του έργου μεταφοράς μαθητών) το 65ον έτος, τότε θα υπολείπονται δύο έτη για τους εν λόγω εργαζόμενους, προκειμένου να μπορέσουν να υποβάλουν αίτηση συνταξιοδότησης, ενώ στην ηλικία των 65 ετών  θα είναι πολύ δύσκολο να απορροφηθούν από την αγορά εργασίας  και κατ επέκταση δεν θα μπορούν να εξασφαλίζουν τα προ το ζήν.

 

ΔΙΑΤΑΞΗ : «Με την ίδια διαδικασία μπορεί να παρατείνεται για μία ακόμη φορά μετά τη συμπλήρωση του εξηκοστού (60) έτους, το ανώτατο όριο μέχρι το εξηκοστό έβδομο (67) έτος».

 

Η νομοτεχνική πρόταση έγινε αποδεκτή.

 

Στον τίτλο διαγράφεται η φράση «στο πλαίσιο του έργου μεταφοράς μαθητών».

 

Στην αρχή του άρθρου τίθεται ο αριθμός «1.»

 

Η φράση «που διενεργούν σχολικές μεταφορές και εκδρομές» αντικαθίσταται από τη φράση «και των σχολικών λεωφορείων».

 

Η φράση «το εξηκοστό πέμπτο (65) έτος» αντικαθίσταται από τη φράση «το εξηκοστό έβδομο (67) έτος».

 

Προστίθεται παρ. 2 ως εξής:

 

«Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζεται κάθε θέμα σχετικά με τη διαδικασία και τις ειδικότερες προϋποθέσεις για την παράταση του ορίου ηλικίας της παρ.1. Η ισχύς της παρ. 1 αρχίζει από την έκδοση της απόφασης του προηγούμενου εδαφίου».

 

Άρθρο 45 παρ.5 περ. ε.

 

Αν δεν συμπεριληφθεί το «και», η παρ.6.6 του άρθρου 69 του Ν.4484/2017 θα ερμηνεύεται ότι έχει εφαρμογή μόνο εν προκειμένω και όχι για την ήδη νομοθετημένη ρύθμιση.

 

ΔΙΑΤΑΞΗ: « Η παράγραφος 6.6 του άρθρου 69 του ν.4484/2017 (Ά 110) ισχύει και έχει εφαρμογή και για την παρούσα διάταξη».

 

Η νομοτεχνική πρόταση έγινε αποδεκτή.

 

Άρθρο 69

 

Περιληπτικά ζητούμε τα εξής:

 

πρέπει η ημερομηνία του άρθρου 25 του Ν 4439/16 να αλλάξει σε 31/12/2018 ώστε να είναι δυνατόν να προλάβει να προσαρμοστεί το σύνολο των πρατηρίων κάτω από οικοδομές.

 

Η νομοτεχνική πρόταση έγινε αποδεκτή.

 

Στην παρ. 1 η ημερομηνία «10η Ιουνίου 2018» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «30η Οκτωβρίου 2018».

 

 
Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου

All Rights Reserved © 2012 - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

powered by MediaSystems Platform